عملکرد شورای شهر زاهدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۷۵.۲
متوسط
% ۹.۲
خوب
% ۱۵.۶