عملکرد شورای شهر زاهدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۷۵.۲
متوسط
% ۹
خوب
% ۱۵.۷